İnternet Şubesine Girişİnternet Şubesine Giriş

Personel Sözleşmesi

K.T.ÖĞRETMENLER YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ LTD. (ÖYAK)

ile

        KOOPERATİF GÖREVLİLERİ SENDİKASI (KOOP-SEN)

                ARASINDA AKDEDİLEN TOPLU SÖZLEŞME

 

1-  TARAFLAR:

 İŞVEREN: ÖYAK Yönetim Kurulu

SENDİKA: Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN)

 

2-  AMAÇ:

Bu sözleşme, İşveren olarak ÖYAK ve Sendika olarak Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) arasında imzalanmış olup sözleşmenin taraflara yükleyeceği görev ve yetkileri ifa ve icrayı taahhüt eder nitelikleri ve aşağıdaki amaçları taşımaktadır.

 

a)  Tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarını saptayarak bunların uygulanmasını sağlamak ve taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm yollarını göstermek.

b)  Kooperatifin seri ve etkili çalışmasını, refah ve gelişimini sağlamak.

c)  Memur ve Müstahdemlere adil muamele yanında insanlık onuruna yaraşır uygun maaş ve sosyal menfaatler sağlamak.

d)  ÖYAK ile Sendika arasında istikrarlı, sakin ve ahenkli ilişkiler kurmak ve devam ettirmek, çalışanların verimli çalışmalarını sağlamak.

 

3-  SENDİKANIN TANINMASI:

İşveren Sendikayı, tüm işyerlerinde çalışan üyelerin temsilcisi olarak tanır.

 

4- SENDİKANIN TEMSİLİYETİ:

a)  Sendika, Kooperatifin tüm birimlerindeki üyeleri için yasalara göre sahip olduğu temsil yetkisini yasalar ve bu sözleşme hükümleri gereğince kullanır.

b)  Bu sözleşmenin uygulanmasında Sendikayı Genel Başkan ile Genel Sekreter ve/veya Merkez Yönetim Kurulunun görevlendireceği kişi temsil eder.

c)   İşyeri kurullarınca seçilmiş olan delegeler iş yerinde sözleşmenin uygulanmasında Sendikayı temsil ederler.

 

5-  İŞVERENİN UYGULAMADA TEMSİLİYETİ:

İşvereni iş bu sözleşmenin uygulanmasında esas olarak ÖYAK Yönetim Kurulu temsil eder.

 

6-  YÜRÜRLÜK ve SÜRE:

a)  Sözleşme 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girer ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar 2 yıl yürürlükte kalır.

b)  Yürürlük süresi bitiminden 60 gün önce tarafların bu sözleşmeye dâhil etmek istedikleri hususlar ve teklifler yazılı ve karşılıklı olarak sunulur. Sunulan teklifler vade bitiminden önce taraflar arasında müzakere edilir ve varılan anlaşma sözleşmeye dâhil edilir. Ancak, ekonomik koşullar gereğince, sendika ve/veya işveren 1. yılın sonunda herhangi bir konuda görüşme talebinde bulunabilir.

c)   Belirtilen süre içerisinde taraflarca herhangi bir teklif yapılmaması halinde, sözleşmenin yürürlük süresi otomatik olarak bir yıl uzatılır.

 

7-  SENDİKAYA BİLDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:  

Aşağıdaki hususlar, Sendika ile ÖYAK arasında müzakere edilerek aşağıdaki gibi neticelendirilir.

a)  Personel İstihdamı (Sendikaya bilgi için gönderilir).

b)  Personel Terfileri (Sendikaya bilgi için gönderilir).

c)  Personel Nakilleri (Sendikaya bilgi için gönderilir).

d)  Bünyevi Teşkilat (İşyerinin kendi düzenlemesi.)

8-  ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ:

Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar, Sendika ile Kooperatif arasında yapılacak müzakereler ile neticelendirilir.

 

9-  SÖZLEŞME KAPSAMINA GİRENLER:

a)  ÖYAK çalışanı olup da Sendikaya üye olan tüm memur ve müstahdemler bu sözleşmenin kapsamına girer.

b)  Sözleşmenin sağladığı menfaatlerden sendika üyeleri yararlanır.

 

10- SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR:

Kooperatif Sekreteri (Genel Müdür) bu sözleşme kapsamına girmez.

 

11- İŞVEREN TEMSİLCİLERİ:

Sözleşme kapsamına girmeyenler, işveren temsilcileri olup greve katılamaz.

 

12- SENDİKA YÖNETİCİ ve TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCELERİ:

Kooperatif, Sendikalar kanununun hükümleri uyarınca, Sendikanın Yönetici ve Temsilcilerini, Sendikacılık görevini yapmaktan ötürü işten çıkaramaz, işini ve iş yerini değiştiremez, disiplin cezası ile cezalandıramaz. Ancak, Sendika Yönetici ve Temsilcileri Sendikacılık görevlerini banka mesai saatleri içinde veya haricinde, önceden işvereni bilgilendirmek kaydıyla yapmakta olduğu işi aksatmayacak şekilde serbesttir.

 

13- ÜYELERİN GÜVENCELERİ:

a)  Sendika üyelerinin ödenekleri aylık olarak ödenir.

b)  İş veya Sendikalar kanunu veya genel mevzuat ile Kooperatif mevzuatı ve bu sözleşmede yazılı haller dışında Sendika üyelerinin hizmet akitleri feshedilemez, aylıkları ve diğer hakları ellerinden alınamaz ve kısıtlanamaz. (K.T.Koop.M.B.Ltd. Disiplin Tüzüğü) bu sözleşmenin kapsamına dahildir.

c)  Sendika üyeleri kişisel işlerde çalıştırılamaz, çalışmaya zorlanamaz.

 

14- TARAFLARIN YAZILARI CEVAPLAMASI:

Tarafların birbirlerine yazacakları yazılar en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılır.

 

15- KOOPERATİF YAYINLARI ile PERSONEL TAYİNİ, AYRILMASI ve NAKİLLERİN  

      SENDİKAYA DUYURULMASI:

Kooperatif tarafından personel ile ilgili olarak yayınlanacak genel talimatname ve genelgeler ile yönetmelikler, yayınlandığı tarihte bilgi için Sendikaya da gönderilir.

 

16- GÖREVE ALMA:

Kooperatifin Yönetim Kurulu, işin gereklerine göre yeni personel alır ve işe alma şartlarını kendisi tespit eder.

 

17- MALULLERİN TEKRAR İŞE ALINMASI:

Görev esnasında malul duruma düşüp de Kooperatiften ayrılmak durumunda kalan memur ve müstahdem, sağlık kurulu raporu ile çalışabilirliliğini belgeler ve çalışma isteminde bulunursa eski işine veya uygun diğer bir işte işe başlatılır.

 

18-  DENEME DEVRESİ:

a)  Kooperatifte işe başlayan herhangi bir memur veya müstahdem en çok üç ay denemeye tabi tutulur. Deneme sonunda kadroya alınır veya işine son verilir.

b)  Deneme devresindeki memur ve müstahdemlerin izinleri başlangıç kadrosunda bulunanların haklarına eşittir. Ancak bu izinlerin kullanılması, çalışılan müddete orantılı olarak verilir.

c)  Deneme devresindeki memur ve müstahdemlere her ay o yılın aylık asgari ücreti kadar veya yönetim kurulunun bunun üzerinde karar vereceği bir ücret ödenir. Bu devrede kendilerine yürürlükte olan İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortanın yasal menfaatları uygulanır. Deneme devresini tamamlayıp devamlı kadroya alınanlara, girdikleri kadronun baremi uygulanır.

 

19- YAŞ HADDİ NEDENİ ile GÖREVİN SONA ERMESİ:

Kooperatifde 60 yaşını tamamlamış olan memur ve müstahdemlerin görevi sona erer.

 

20- ÇALIŞMA SAATLERİ:

Personel, Ekim ayının ilk Pazartesi’nden Mayıs ayının ilk Pazartesi’ne kadar 7 ay boyunca haftada 40 saat, Mayıs ayının ilk Pazartesi’nden Ekim ayının ilk Pazartesi’ne kadar 5 ay boyunca haftada 35 saat olmak üzere mesai yapar. Mesai saatlerinin günlere bölünüşü ÖYAK Yönetim Kurulunun uygun göreceği şekilde belirlenir.

 

21.13. MAAŞ: (Deneme devresindeki personele uygulanmaz.)

a)  Tüm çalışan personele 15 Aralık’ta 13. Maaş ikramiyesi verilir.

b)  13. maaş çalışanın yılsonu aldığı aylık brüt maaşa eşittir.  Görevden yılsonundan önce ayrılan çalışanlar bu haktan orantılı olarak yararlanır. Bir yılını doldurmayan çalışan bu haktan orantılı olarak yararlanır.

c)  İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımları 12 maaş üzerinden yapılır.13. maaştan İhtiyat Sandığına ve Sosyal Sigortaya yatırım yapılmaz.

 

22- KIYAFET YARDIMI:

Kooperatif hizmetinde bulunan ve resmi üniforma veya kıyafeti giymek zorunluluğu veya ihtiyacında olan memur ve müstahdemlere, iş yerinin özelliğine göre yazda (Mayıs) ve kışta (Ekim) birer takım kıyafet yardımı yapar.

 

23- PRİMLER:

Veznedarlar vezne ve kasaları ile ilgili olarak tüm eksikliklerinden sorumludurlar. Bu gibi eksiklikler kendilerinden tahsil edilir, eksikliklerine karşı kesişme metodu uygulanabilir. Vezne ve kasalarında bulunacak fazlalıklar Kooperatife ait olup, bundan hak talep edemezler. Bu sorumluluklarına karşılık kendilerine aylık olarak aşağıdaki primler ödenir.

 

a)    Vezne görevi yapan çalışanlara,  görev yaptıkları her ay için aylık asgari ücretin %10’u kadar, veznedarlık yapılan günler esas alınarak orantılı olarak vezne tahsisatı ödenir. Maaş ödemelerinin yapılacağı; yoğun olan ilk iki gün orantılı olarak iki ile çarpılarak ödenir.

b)    Ana kasa sorumlusuna, görev yaptığı her ay için, aylık asgari ücretin %5’i kadar, görev yapılan günler esas alınarak orantılı olarak kasa primi ödenir.

c)    Her yılın Temmuz ayında, çalışanlara, bir önceki yılda Aralık ayındaki brüt maaşı kadar bir tutardan, çalışanın sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı düşüldükten sonra kalan maaşına 600._TL ilave edilerek prim ödenir. Bir yılını doldurmayan kadrolu çalışan bu haktan orantılı olarak yararlanır.

 

24-BAYRAM PRİMİ:                                                                                                                

ÖYAK, çalışanına Şeker ve Kurban Bayramlarından önce, her bayram için yürürlükteki brüt asgari ücretin %60’ı kadar bayram yardımı yapar.

 

25- SİLAH ALTINA ÇAĞIRMA HALİ:

ÖYAK’ta çalışan ve askerliğini yapmış olan personele, seferi pekiştirme ve harp halinde silahaltına çağrıldığı takdirde ödenekli izin verir.

 

26- HAYAT PAHALILIĞI TAHSİSATI:

a)  Kooperatif; Memur ve müstahdemlerine Hükümetin saptayıp ve uyguladığı hayat pahalılığı tahsisatını ve/veya pahalılık avansını öder.

b)  Hükümet, hayat pahalılığının tümünü veya herhangi bir bölümünü maaşlara konsolide ederse Kooperatif de ayni oran üzerinden konsolide etmeyi kabul eder.

 

27- YOLLUK ve TAHSİSATLAR:

KKTC Kamu Görevlilerine uygulanmakta olan dâhili ve harici seyahatler karşılığı kıstas yolluk ve tahsisat ödenir. Ancak yönetim kurulu bu miktarı 2 katına kadar artırabilir.

 

28- İHTİYAT SANDIĞI YATIRIMI:

a)    Memur ve Müstahdemlerin İhtiyat Sandığına ödediği prim %8, ÖYAK’ın ödediği depozito ise %8’dir.

 

29- YILLIK ÖDENEKLİ İZİNLER:

a)  Kooperatifte çalışan tüm personelin yıllık ödenekli izinleri aşağıdaki gibidir:

 

HİZMET YILLARI                                  MEMUR

 

1.  yıl                                                         16 iş günü

2.  yıl                                                         19 iş günü

3.  yıl                                                         22 iş günü

4.  yıl                                                         25 iş günü

5. yıl – 10. yıl                                           27 iş günü

11. yıl – 15. yıl                                         29 iş günü

16. yıl ve üzeri                                    31 iş günü

 

b)  İzinleri münavebe usulü ile teker teker veya toplu olarak bir program dâhilinde yıllık olarak verilir.

c)  Kooperatif, takdir edeceği zaman zaruri hallerde yıllık izinlerin verilmesini geciktirebilir veya iznini kullanmakta olan memur veya müstahdemi göreve çağırabilir veya izinleri yeniden tanzim edebilir.

d)  Bir memur veya müstahdem ertesi yıla aktarabileceği izin günleri 10 günü aşamaz.

e)  Kooperatif, çalışanların yıllık iznini mutlak kullanmasını temin için yılbaşında yapacağı programla düzenleyici fonksiyon oynar.

f)   Yıllık izinden fazla kullanılan izinler, ertesi yılın izinlerinden kesilir.

 

30- DİNİ, MİLLİ ve RESMİ TATİLLER:

a)    Banka ve ona bağlı işletmelerde çalışan tüm memur ve müstahdemler KKTC Devleti resmi tatil günleri yasasında belirtilen tatil günlerinden yararlanır.

b)    Dini Bayramlar (Arife günü) tüm personel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için saat 12.00’den itibaren izinli sayılır.

 

31- SENDİKA TEMSİLCİ ve GÖREVLİLERİNE TANINACAK İZİN:

Kooperatif, Sendika temsilci ve görevlilerine aşağıdaki izinleri sağlar:

a)    İşyeri kurulu için yılda bir defa olmak üzere memur ve müstahdemlerine çalışma saatında izin verilir.

b)    Kooperatif, Sendikanın bir temsilcisi veya görevlisine Uluslararası Sendika toplantılarına veya bir üst kuruluşun toplantılarına katılmak üzere her yıl toplantı süresince ödenekli izin hakkı tanır.

 

32- HASTALIK İZİNLERİ:

Kooperatifte çalışan tüm memur ve müstahdemlerin hastalık izinleri aşağıdaki gibidir:

a)  Görevine hastalık nedeni ile gelemeyen memur ve müstahdem en erken bir zamanda ve mümkünse ayni gün Şube Müdürüne doktor raporu ibraz eder.

b)  Bu şekilde alınan izinler, yılda 20 iş gününü aşamaz. 20 iş gününün üzerindeki hastalık izinleri, memur ve müstahdemlerin yıllık ödenekli izinlerinden kesilir.

c)  Bir yıl zarfında, kesintisiz 20 günü aşan hastalık izinleri için Kooperatif, ilgili memur veya müstahdemi muayene ettirmek için Devlet Sağlık Kuruluna sevk eder. Sağlık Kurulunun yazılı tavsiyeleri uyarınca, ilgili memur veya müstahdem aşağıdaki hastalık izinlerine hak kazanır.

 

HİZMET YILLARI                            TAM MAAŞ                          YARIM MAAŞ

1 yıldan 5 yıla kadar                          1 ay                                         1 ay

5 yıldan 10 yıla kadar                        2 ay                                         2 ay

10 yıldan sonra                                 4 ay                                         4 ay

 

d)  Deneme devresindeki memur ve müstahdemlerin hastalık izinleri iş yasasına bağlıdır.

e)  Uzun bir hastalık devresi geçiren memur veya müstahdemin yeniden göreve dönebilmesi için Kooperatif, o gibi memur veya müstahdemden sağlık kurulundan, sıhhatli olduğuna ve Kooperatifte çalışabileceğine dair bir belge getirmesini talep eder.

f)   İş kazaları hastalık izni kapsamına girmez.

 

33-HAMİLELİK ve DOĞUM İZNİ:

a)  Doğum yapacak kadın memur ve müstahdeme, doğumdan önce ve sonra kullanmak üzere en son yürürlükte olan Sosyal Sigortalar-Sosyal Güvenlik Yasası’nın uygun gördüğü gün sayısı kadar ödeneksiz izin verilir.

b)  Doğum öncesi ve/veya doğum sonrası kullanılan doğum izinlerinde hizmette kesinti yapılmaz.

 

34- CHECKOFF AİDAT SİSTEMİ:

a)  Bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak menfaat alan her memur ve müstahdem, Checkoff aidat sistemi içerisinde, Sendika aidatını ödemekle mükelleftir.

b)  Sendika Genel Kurulu kararı uyarınca ÖYAK tüm memur ve müstahdemlerden, checkoff aidat sistemi çerçevesinde gerekli kesintileri yapar.

c)  ÖYAK, checkoff aidat sistemini tüm memur ve müstahdemlere uygulamaktan sorumludur.

d)  Sözleşmeli personel Toplu İş Sözleşmesi menfaatlerinden faydalandığı için Sendikaya dayanışma aidatı öder. Daimi kadroya geçtiği takdirde Sendikalı personel olur.

 

35-ÖDENEKLİ MAZARET İZİNLERİ:

ÖYAK’ta çalışanlara aşağıdaki hallerde ve karşılarında belirtilen süreler için ödenekli mazeret izinleri verilir.

a)  Evlenmesi halinde 3 iş günü izin verilir.

b)  Eşinin doğum yapması halinde 3 iş günü izin verilir.

c)  Eşinin, çocuğunun, Ana, Baba veya kardeşlerinin ölmesi halinde 3 iş günü izin verilir.

d)  Kadın çalışanlara çocuğunun hastalanması halinde 5 iş günü ödenekli izin verilir.

e)  Doğum yapan Anneye 9 ay süreyle her gün 1 saat sabah,1 saat öğleden sonra olmak üzere toplam 2 saat emzirme izni verilir.

f) Takvim yılı içinde kullanılan özür izinleri yıllık ücretli izin süresinden mahsup edilmez

g) Çalışan, İşverene belge ibraz etmesiyle bu özür izinlerinden faydalanır.

 

36-EVLİLİK VE DOĞUM YARDIMI:

ÖYAK’ta çalışanlara;

a)  Evlenmesi halinde asgari ücret kadar yardım yapılır.

b)  Eşinin doğum yapması halinde asgari ücretin % 60’ı, kendisinin doğum yapması halinde ise asgari ücretin % 70’i kadar yardım yapılır.

c)  Doğum izninde bulunduğu süre zarfında, sosyal sigortalar/sosyal güvenlik yasası ödeme kıstasları çerçevesinde oluşacak maaş farkı kadar yardım yapılır.

 

37- EK MESAİ (Fazla Mesai) ESASLARI ve ÖDENEKLERİ:

a)    Normal çalışma günlerinde yapılan fazla mesai için % 50 zamlı ödeme yapılır.

b)    Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde yapılan fazla mesai için % 100 zamlı ödeme yapılır.

c)    Ek mesailerden yalnız yasal kesintiler yapılır.

d)    Ek mesai ödenekleri brüt maaş üzerinden yapılır.

e)    Şube Müdürü ve daha üst makamda olan personel ek mesai ücreti almaz.

 

38- İŞTEN DURDURULMA VEYA İŞTEN DURMA:

a) ÖYAK, makul bir gerekçe göstermeden çalışanını işten durduramaz. Makul bir gerekçe göstererek işten durdurmada ise 1 ay önceden yazılı olarak haber vermek zorundadır. Aksi takdirde en son aldığı aylık brüt maaşın 2 katı tazminat ödemek zorundadır.

b) Çalışan makul bir gerekçe göstermeden işten ayrılamaz. Makul bir gerekçe göstererek işten ayrılmada ise 1 ay önceden yazılı olarak haber vermek zorundadır. Aksi takdirde en son aylık brüt maaşın 2 katı tazminat ödemek zorundadır.

 

39- HİZMET SINIFLARI, MAAŞ BAREMLERİ VE TAHSİSATLARI TABLOSU:

 

* Yöneticiler bölümünde yer alan Muhasebe, Hazine ve Fon Müdür Yardımcılığı mevkii, Muhasebe, Hazine ve Fon Müdürünün atanmasıyla tablodan çıkarılır.

 

a)    Barem geçişleri barem basamakları ve çapraz geçişlerle olacaktır.

b)    Terfilerde barem geçişi, terfi alınan baremin başlangıç baremine veya bareminin topunda ise bulunulan baremin bir üst baremine çapraz geçişle gerçekleşir.

c)    Hizmet organizasyon şemasına veya ihtiyaca göre yeni yapılanmalar dâhil edilebilir.

d)    Barem içi artışlar personelin ÖYAK’ta işe girdiği ay ve yıl dikkate alınarak belirlenir.

e)    Terfi alan çalışanın barem içi artışı terfi aldığı tarih dikkate alınarak belirlenir.

f)     Baremin topunda bulunan personelin (terfi almadığı sürece) barem tablosuna göre barem ilerlemesi durur.

 

HİZMET SINIFLARI

KADRO DURUMU: KADROLU, SÖZLEŞMELİ

TAHSİSAT, ASGARİ ÜCRETİN %

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ BAREMİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
GENEL MÜDÜR

SÖZLEŞMELİ

75

17A/1- 18B/9

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

SÖZLEŞMELİ

65

17B/1-17B/7

YÖNETİM KURULUNA BAĞLI BÖLÜMLER
İÇ DENETCİ- MÜFETTİŞ

KADROLU

40

6/1-15/9

YÖNETİCİLER (Şube, Bölüm)                                                                                  
MUHASEBE, HAZİNE ve FON MÜDÜRÜ

KADROLU

50

16/1-16/9

MUHASEBE, HAZİNE ve FON MÜDÜR Yard.

KADROLU

40

16/1-16/6

ŞUBE MÜDÜRÜ

KADROLU

30

15/1-15/9

ŞUBE ŞEFİ

KADROLU

30

13/1-15/8

GENEL ÖYAK MEMUR KADROSU
BANKACILIK HİZMETLERİ
ŞEF YARDIMCISI

KADROLU

15

10/1-14/7

ÜNİV. MEZUNU MEMUR

KADROLU

6/1-12/8

LİSE MEZUNU MEMUR

KADROLU

4/1 – 11/8

* HİZMETLİLER
ODACI-ŞÖFÖR

KADROLU

4/1-%80 5/8

MÜSTAHDEM

KADROLU

4/1-%80 5/8

 

* Odacı ve müstahdem kadrolarının başlangıç baremi, barem 4/1’in %80’i olup her yıl barem 4/1’in %5’i oranında barem içi artış alarak barem 4/1 ‘e ulaşır. Bareminde 4/1’e ulaşan çalışan barem tablosuna uygun olarak terfi almaksızın barem 5/8’e kadar ilerler.

 

40- Görevlendirme yetki alan çalışan en fazla 6 aylık bir deneme süresine tabi tutulur.   Deneme sonunda başarılı olan çalışan denendiği mevkiye getirilir veya görevlendirme yetkisine son verilir.  Deneme devresinde çalışan denendiği mevkinin tahsisatını alır.

 

41- TERFİLER:

İç terfilerde boş bulunan kadrolar münhal açılarak doldurulur.

 

42- TEMSİL YETKİSİ:

Bu toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunların (uzlaşmazlık halinde) aşılmasına yönelik görüşmelerde ÖYAK Yönetim Kurulunun görevlendireceği 3 kişi ve Koop-Sen’i ise Sendikanın görevlendireceği 3 kişi temsil eder.

 

 

 

 

ÖYAK Yönetim Kurulu adına:                                       KOOP-SEN adına:

 

 

 

 

1-    Hüseyin TÜCCAR                                                1- Mehmetali GÜRÖZ

Yönetim Kurulu Başkanı                                          Genel Başkan

 

 

 

 

 

 

2-    ALİ YAMAN                                                            2- Rifat TUĞSAL

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                                   Genel Sekreter